Om Niraham

Om Niraham

Dette er hjemmesiden for den store Nirahambog, der bruges til en række rollespilskampagner og -scenarier rundt omkring i Danmark, bl.a. Nordlenets Saga i Hareskoven, Helios Live i Geel Skov og EOS Live ved Bagsværd Sø.

Nirahambogen er et forsøg på at sammenfatte alle de mange tekster, som igennem årene er blevet skrevet om Niraham, og arbejde videre med dem, så de nu fremstår som ét samlet og lettilgængeligt værk.

Bogen kan frit anvendes af enhver enkeltperson eller forening, som måtte ønske det, og det er gratis at anvende bogen. Hvis der skulle være ønsker til tilføjelser eller forbedringer, skrives der også gerne yderligere materiale til.

Hvis der i øvrigt måtte være spørgsmål, kommentarer eller rettelser, er du meget velkommen til at give lyd fra dig.

God læselyst...!

- Bjørn Elling

redaktør

Nirahams historie

Allerede fra starten af 1990'erne begyndte grupper af unge i Danmark at mødes regelmæssigt og spille det, som vi nu kender som live rollespil. Et af de spilsteder, der hurtigt fik en stor tilslutning, var rollespilskampagnen i Hareskoven, som første gang fandt sted i maj 1990, og som siden 1992 fast blev afholdt hver den 1. søndag i måneden.

Kampagnen var i den første tid meget præget af at handle om kamp, og det organiserede karakter- og rollespil, som vi kender i dag, var ikke synderligt udbredt. Den smule kulturmateriale, som kampagnen blev bygget op omkring, var derfor også primært bare lånt fra bordrollespil og den gængse fantasylitteratur.

Nirahams 'fødsel'

I 1994 besluttede to spillere, Hans Peter 'HP' Hartsteen og Mads 'Mao' Ahola, sig for at afholde et scenarie, som skulle strække sig over flere dage. Scenariet var 'En Saga fra Evigheden', og til brug for scenariet blev der lavet en løs beskrivelse af en ny rollespilsverden.

Verdenen fik navnet 'Niraham', og kulturmaterialet bestod på det tidspunkt af nogle få tekster, herunder en tidlig udgave af historien om 'De Sande Guder' samt en beskrivelse af 'Nordlenet', hvor scenariet skulle finde sted.

Efter scenariet begyndte spillerne fra Hareskovens 1. søndag kampagne også i vid udstrækning at bruge Niraham-verdenen, og i forbindelse med afholdelsen af scenariet 'En Saga fra Evigheden II' det følgende år, blev der skrevet væsentlige mere materiale om Niraham, som da efterhånden begyndte at tage form.

I december 1994 blev rollespilsforeningen Semper Ardens stiftet, som skulle videreføre både 1. søndag i Hareskoven og foreningens juniorkampagne, som blev afholdt 2. søndag i måneden på Rævebakken i Greve, og som siden flyttede ud til Vestskoven i Glostrup.

Semper Ardens nedsatte et kulturudvalg, som fra 1995 til 1997 udvidede verdenen yderligere. Udover kulturudvalgets arbejde var der også mange individuelle hold og spillere til de to kampagner, som skrev nyt materiale om Niraham, der således ændrede sig og blev udvidet konstant.

Det 'nye' Niraham

Ud fra et ønske om at skabe et klarere defineret Niraham og på grund af usikkerhed om rettighederne til det hidtidige materiale, som i vidt omfang var 'lånt' og skrevet med betydelig inspiration fra andre rollespilsverdener, blev der på Semper Ardens' generalforsamling i starten af 1997 nedsat et udvalg, der ud fra sit medlemsantal blev kendt som 'ellevemandsrådet', og som fik til opgave at omskrive og uddybe Niraham.

Et af resultaterne af rådets arbejde blev en beslutning om, at lade en del af de gamle guder forsvinde. Det skete under scenariet 'De Fem Riger II: Dies Irae' i august 1997, hvor hovedparten af de gamle guder blev opslugt af 'Dommedag', og henover de efterfølgende måneder blev en række nye guder da præsenteret under spillet i Hareskoven.

Ved samme lejlighed blev det første samlede og komplette kort over Niraham, som verdenen så ud på det tidspunkt, tegnet af Kasper Nyberg.

Niraham efter Semper Ardens

I 2002 måtte foreningen Semper Ardens lukke på grund af økonomiske problemer, og i den forbindelse blev kampagnerne i Hareskoven og Vestskoven ført videre af forskellige arrangørgrupper, henholdsvis 'Juntaen' i Hareskoven og den nystiftede forening Tempus Vivo i Vestskoven.

Begge arrangørgrupperne fortsat med at anvende Niraham ved deres kampagne, men da der ikke var noget samarbejde mellem kampagnerne om at koordinere udviklingen af kulturmaterialet, så begyndte de to kampagners beskrivelser af Niraham med tiden at bevæge sig væk fra hinanden.

Det var under Juntaens vinger, at Jesper 'Fifi' Kristiansen i 2002 forsøgte at samle alt det eksisterende Niraham-materiale i to dokumenter, henholdsvis 'Niraham classified' og 'Niraham public'. Hensigten var, at 'Niraham classified' skulle være et hemmeligt arbejdsdokument, som kun arrangørerne skulle kende til, og 'Niraham public' det offentligt tilgængelige materiale.

'Niraham classified' blev imidlertid hurtigt lækket så vidt og bred omkring til spillerne, at det snart efter reelt udgjorde kampagnens officielle kulturmateriale.

Ideen om en samlet beskrivelse af Niraham fik også Rollespilsforeningen Opus til at fremlægge et forslag til en samskrevet, men dog også meget ændret, Niraham-verden i 2003. På grund af de væsentlige ændringer i forhold til det hidtidige materiale, fik forslaget dog ikke nogen nævneværdig opbakning, og blev derfor aldrig realiseret.

Nirahambogens tilblivelse

Inspireret af disse begivenheder begyndte en række spillere at tale om muligheden for at lave en egentlig Nirahambog, hvor det hidtidige materiale ikke bare skulle samles, men også skulle struktureres og samskrives til én fælles og ensartet beskrivelse af verdenen.

Tankerne om en Nirahambog blev drøftet indgående i løbet af 2003 og 2004, men uden at der kom nogen konkrete bud på, hvordan en sådan bog i så fald skulle skrives og af hvem, og der kom derfor heller aldrig gang i en egentlig skriveproces.

Hen over sommeren 2004 var ansvaret for kampagnen i Hareskoven overgået fra Juntaen til den nystiftede forening 'Rollespilsforeningen Harreskoven', som bakkede op om tanken om at få udviklet en egentlig bog om Niraham, men fortsat uden at der kom nogen konkret bud på, hvem der i så fald skulle stå for arbejdet.

I starten af 2005 bød jeg derfor ind på opgaven, og lavede et udkast til en indholdsfortegnelse og et tidligt layout, som blev sendt ud til forskellige spillere og arrangører. Efter at have brugt nogle måneder på at få feedback og samle alt det hidtidige materiale om Niraham, begyndte skriveprocessen i sommeren 2005 og strakte sig over de følgende måneder.

Det første udkast til Nirahambogen lå klar i foråret 2006, og blev forelagt for Hareskovens arrangørgruppe og bestyrelse. Efter at have ligget til revision i nogle måneder, blev den første udgave af Nirahambogen offentliggjort i efteråret 2006.

Efterfølgende udkom bogen i sin 2. udgave i løbet af 2008, hvor både skrivestilen og opsætningen var blevet forbedret væsentligt, ligesom der var blevet indføjet billeder og en mængde grafisk indhold.

Øvrige rollespilskampagner

I 2008 skiftede den tidligere rollespilsforening Midgård Junior navn til Helios Live, og foreningen begyndte ved samme lejlighed at benytte Nirahambogen til sin faste kampagne i Geel skov. Det samme gjorde rollespilskampagnen GERF i år 2010, som også efterfølgende blev indlemmet i foreningen Helios Live og skiftede navn på kampagnen til EOS Live.

Sideløbende med, at Nirahambogen blev til, udviklede Laura Holmegaard fra rollespilsforeningen Tempus Vivo en omfattende Niraham Wiki, hvor den anden udgave af Niraham, som var udsprunget af Semper Ardens' gamle juniorkampagne i Vestskoven, blev beskrevet og også udbygget betydeligt.

De to Niraham-verdener

På grund af den adskillelse, der har været mellem Nirahambogens og Tempus Vivos beskrivelse af Niraham, så er konsekvensen desværre blevet, at der med tiden opstod to uens beskrivelser af Niraham, som efterhånden ikke har anden fælles rød tråd, end at de i sin tid begge udsprang af Semper Ardens' gamle kulturmateriale.

Igennem de seneste par år har der dog været en vis enighed blandt arrangørerne fra de respektive kampagner om, at det kunne være hensigtsmæssigt at prøve at bevæge udviklingen i kulturmaterialet i den samme retning, sådan at Niraham-kampagnerne måske igen på sigt ville kunne spille efter et fælles kulturmateriale.

Trods en aktiv indsats for at mødes og nå til enighed om et fælles Nirahammaterialet i år 2014 og 2015 led projektet dog under begrænset tilslutning, og kom derfor aldrig længere end til en række indledningsvise drøftelser.

Status på Nirahambogen

På nuværende tidspunkt er arbejdet med en 3. udgave af Nirahambogen sat på standby. Der forefindes ca. 140 siders færdigredigeret tekst, hvilket svarer til godt og vel halvdelen af den samlede bog.

Hvornår (og om) arbejdet fortsættes, er pt. uvist, og vil som udgangspunkt forudsætte, at arrangører og spillere bag de forskellige udgaver af Niraham selv tager et fornyet initiativ til at arbejde henimod en samskrivning.

Ambitionerne for den 3. udgave af Nirahambogen vil herudover indebære følgende:

  • Et helt nyt og kraftigt forbedret layout.
  • Bogens sidste kapitel 'Magi og Magiske Væsener' vil (langt om længe) blive skrevet færdigt.
  • En generel opdatering af bogen, så den kommer up-to-date med, hvad der er sket i de forskellige kampagner, siden 2. udgaven udkom.
  • Samskrivning af bogen med materialet fra Tempus Vivos Niraham Wiki.
  • Sproget og skrivestilen vil blive gjort mere letlæseligt.

 

Niraham.dk © Bjørn Elling | Tlf.: 26 81 79 13 | E-mail: bj.elling@gmail.com