Om Niraham

De første år

Allerede fra starten af 1990'erne begyndte grupper af unge i Danmark at mødes regelmæssigt og spille det, som vi nu kender som live rollespil. Et af de spilsteder, der hurtigt fik en stor tilslutning, var rollespilskampagnen i Hareskoven, som første gang fandt sted i maj 1990, og som siden 1992 fast blev afholdt hver 1. søndag i måneden.

Kampagnen var i den første tid meget præget af at handle om kamp, og det organiserede karakter- og rollespil, som vi kender i dag, var ikke synderligt udbredt. Den smule kulturmateriale, som kampagnen blev bygget op omkring, var derfor også primært bare lånt fra bordrollespil og den gængse fantasylitteratur.

Nirahams 'fødsel'

I 1994 besluttede to spillere, Hans Peter 'HP' Hartsteen og Mads 'Mao' Ahola, sig for at afholde et scenarie, som skulle strække sig over flere dage. Scenariet var 'En Saga fra Evigheden', og til brug for scenariet blev der lavet en løs beskrivelse af en ny rollespilsverden.

Verdenen fik navnet 'Niraham', og kulturmaterialet bestod på det tidspunkt af nogle få tekster, herunder en tidlig udgave af historien om 'De Sande Guder' samt en beskrivelse af 'Nordlenet', hvor scenariet skulle finde sted.

Efter scenariet begyndte spillerne fra Hareskovens 1. søndag kampagne også i vid udstrækning at bruge Niraham-verdenen, og i forbindelse med afholdelsen af scenariet 'En Saga fra Evigheden II' det følgende år, blev der skrevet mere materiale om Niraham, som efterhånden begyndte at tage form.

I december 1994 blev rollespilsforeningen Semper Ardens stiftet, som skulle videreføre både 1. søndag i Hareskoven og foreningens juniorkampagne, som blev afholdt 2. søndag i måneden på Rævebakken i Greve, og som siden flyttede ud til Vestskoven i Glostrup.

Semper Ardens nedsatte et kulturudvalg, som fra 1995 til 1997 udvidede verdenen yderligere. Udover kulturudvalgets arbejde var der også mange individuelle hold og spillere, som skrev nyt materiale om Niraham, og verdenen ændrede og udviklede sig derfor konstant.

Det 'nye' Niraham

Ud fra et ønske om at skabe et klarere defineret Niraham og på grund af usikkerhed om rettighederne til det hidtidige materiale, som i vidt omfang var 'lånt' og skrevet med betydelig inspiration fra andre rollespilsverdener, blev der på Semper Ardens' generalforsamling i starten af 1997 nedsat et udvalg, der ud fra sit medlemsantal blev kendt som 'ellevemandsrådet', og som fik til opgave at omskrive og uddybe Niraham.

Et af resultaterne af rådets arbejde blev en beslutning om at lade en del af de gamle guder forsvinde. Det skete under scenariet 'De Fem Riger II: Dies Irae' i august 1997, hvor hovedparten af de gamle guder blev opslugt af 'Dommedag', og hen over de efterfølgende måneder blev en række nye guder præsenteret under spillet i Hareskoven.

Ved samme lejlighed blev det første samlede og komplette kort over Niraham, som verdenen så ud på det tidspunkt, tegnet af Kasper Nyberg.

Niraham efter Semper Ardens

I 2002 måtte foreningen Semper Ardens lukke på grund af økonomiske problemer, og i den forbindelse blev kampagnerne i Hareskoven og Vestskoven ført videre af forskellige arrangørgrupper, henholdsvis 'Juntaen' i Hareskoven og den nystiftede forening Tempus Vivo i Vestskoven.

Begge arrangørgrupper fortsatte med at benytte Niraham ved deres kampagner, men da der ikke var noget samarbejde mellem kampagnerne om at koordinere udviklingen af kulturmaterialet, begyndte de to kampagners beskrivelser af Niraham med tiden at bevæge sig væk fra hinanden.

Det var under Juntaens vinger, at Jesper 'Fifi' Kristiansen i 2002 forsøgte at samle alt det eksisterende Niraham-materiale i to dokumenter, henholdsvis 'Niraham classified' og 'Niraham public'. Hensigten var, at 'Niraham classified' skulle være et hemmeligt arbejdsdokument, som kun arrangørerne kendte, og 'Niraham public' det offentligt tilgængelige materiale.

'Niraham classified' blev imidlertid hurtigt lækket så vidt og bredt omkring til spillerne, at det snart efter udgjorde kampagnens egentlige kulturmateriale.

Ideen om en samlet beskrivelse af Niraham fik Rollespilsforeningen Opus til i år 2003 at fremlægge et forslag til en samskrevet, men også meget ændret, Niraham-verden. På grund af de markante forandringer i forhold til det hidtidige materiale fik forslaget ikke nogen nævneværdig opbakning og blev derfor aldrig realiseret.

Nirahambogens tilblivelse

Inspireret af, at der til rollespilsscenarierne Legendernes Tid 3 og 4 var blevet lavet en egentlig bog om spilverdenen, Celesco, begyndte en række spillere at tale om muligheden for at lave en Nirahambog, hvor det hidtidige materiale ikke bare skulle samles, men også struktureres og omskrives til en sammenhængende fortælling.

Tankerne om en Nirahambog blev drøftet indgående i løbet af 2003 og 2004, men uden at der kom nogen konkrete bud på, hvordan en sådan bog skulle laves eller af hvem. Der kom derfor heller aldrig gang i en egentlig skriveproces.

Hen over sommeren 2004 var ansvaret for kampagnen i Hareskoven overgået til den nystiftede forening 'Rollespilsforeningen Harreskoven', som bakkede op om tanken om at få udviklet en egentlig bog om Niraham.

I starten af 2005 begyndte der at blive gjort alvor af overvejelserne, og efter at have brugt nogle måneder på at få feedback og strukturere det hidtidige materiale om Niraham, begyndte skriveprocessen i sommeren 2005 og strakte sig over de følgende måneder.

Det første udkast til Nirahambogen lå klar i foråret 2006, hvor det blev forelagt for Hareskovens arrangørgruppe og bestyrelse. Efter at have ligget til revision i nogle måneder, blev Nirahambogens 1. udgave offentliggjort i efteråret 2006.

Efterfølgende udkom bogens 2. udgave i løbet af 2008, hvor både skrivestil og opsætning var forbedret, ligesom der var blevet indføjet billeder og grafiske illustrationer.

Øvrige rollespilskampagner

I 2008 skiftede den tidligere rollespilsforening Midgård Junior navn til Helios Live, og foreningen begyndte ved samme lejlighed at benytte Nirahambogen ved sin kampagne i Geel skov. Det samme gjorde rollespilskampagnen GERF i år 2010, som også efterfølgende blev indlemmet i foreningen Helios Live og skiftede navn på kampagnen til EOS Live.

Sideløbende med at Nirahambogen blev til, udviklede Laura Holmegaard en omfattende Niraham Wiki, hvor den udgave af Niraham, der blev benyttet i rollespilsforeningen Tempus Vivo, blev samlet og udbygget betydeligt.

Da de to udgaver af Niraham på dette tidspunkt havde bevæget sig meget langt væk fra hinanden, indebar det at Nirahambogen og Tempus Vivo's Wiki havde mange og store afvigelser, selvom det reelt var den samme spilverden, de beskrev.

Igennem de efterfølgende år lagde de to foreningers arrangørgrupper en stor indsats i at føre verdensbeskrivelserne sammen igen, og det lykkedes at få dem til at stemme overens på en række centrale punkter. På grund af svigtende deltagerantal endte Tempus Vivo imidlertid med at ophøre som forening, og kampagnen blev indstillet ved udgangen af år 2018.